KHẢO SÁT

Bước 1: Khảo sát và đánh giá hiện trạng hoạt động của công trình

Công việc khảo sát bao gồm:

  • Đo đạc xác định kích thước hiện trạng thực tế.
  • Khảo sát hệ thống điện, nước.
  • Khảo sát trần sàn, thạch cao, sơn nước.

Bước 2: Đề xuất mục tiêu

Xác định phạm vi nhu cầu công trình dự kiến. Khi thực hiện cần xác định rõ các hạng mục mới sẽ làm, những thuận lợi và những khó khăn khi thi công công trình.

Bước 3: Đề xuất ý tưởng cho công trình

Cân nhắc đến tính khả thi của các hạng mục thi công, phải phác họa ra các giải pháp để thoả mãn các yêu cầu của khách hàng đồng thời đưa ra các đánh giá về mọi mặt như kinh tế, xã hội, thuận tiện.. để có thể đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng.

Bước 4: Vạch kế hoạch cho dự án cùng với kinh phí tổng quát

Nhằm xây dựng kế hoạch triển khai cho các giai đoạn tiếp theo, đồng thời dự trù các nguồn tài chính, nhân sự, trang thiết bị… để triển khai thi công công trình.

KHẢO SÁT

Bước 1: Khảo sát và đánh giá hiện trạng hoạt động của công trình

Công việc khảo sát bao gồm:

  • Đo đạc xác định kích thước hiện trạng thực tế.
  • Khảo sát hệ thống điện, nước.
  • Khảo sát trần sàn, thạch cao, sơn nước.

Bước 2: Đề xuất mục tiêu

Xác định phạm vi nhu cầu công trình dự kiến. Khi thực hiện cần xác định rõ các hạng mục mới sẽ làm, những thuận lợi và những khó khăn khi thi công công trình.

Bước 3: Đề xuất ý tưởng cho công trình

Cân nhắc đến tính khả thi của các hạng mục thi công, phải phác họa ra các giải pháp để thoả mãn các yêu cầu của khách hàng đồng thời đưa ra các đánh giá về mọi mặt như kinh tế, xã hội, thuận tiện.. để có thể đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng.

Bước 4: Vạch kế hoạch cho dự án cùng với kinh phí tổng quát

Nhằm xây dựng kế hoạch triển khai cho các giai đoạn tiếp theo, đồng thời dự trù các nguồn tài chính, nhân sự, trang thiết bị… để triển khai thi công công trình.